line decor
Príhovor... História... Výbor... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Administrátor

 siskin@pobox.sk

 
 
Optimal 1024 x 768

FireFox

Partneri :


 
 
 


 
 

POVOLENKY

 

Prijímanie nových členov :

Za člena zväzu prijíma výbor základnej organizácie na základe písomnej prihlášky záujemcu. Členstvo vzniká prijatím výborom, absolvovaním skúšky zo stanov, zákona o rybárstve č. 216/2018 Z. z. a jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z. z., zaplatením zápisného a členského príspevku. Prihlášku je potrebné doručiť do MsO SRZ Šurany najneskôr 31. januára 2023. Po tomto termíne (ak Vás výbor schváli) budete vyzvaný SMS na absolvovanie skúšky.

Postup nový člen:

- vypísať Prihlášku za člena,
- odovzdať osobne na Rybárskom dome v Šuranoch alebo poslať poštou,
- po 31.1.2023 bude kandidát formou SMS pozvaný na termín absolvovania skúšky zo Zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z. a Stanov SRZ,
- rozhodnutie o neprijatí bude kandidátovi tak isto oznámené formou SMS,
- po absolvovaní testu s kladným výsledkom bude kandidát inštruovaný o ďalšom postupe.

Skúšky pre nových členov sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

 • 18. februára 2023
 • 25. februára 2023

na Rybárskom dome v Šuranoch so začiatkom o 12.30 hod.

Postup pri prestupe člena:

- vypísať Žiadosť o prestup,
- odovzdať osobne na Rybárskom dome v Šuranoch alebo poslať poštou,
- po 31.1.2023 bude člen formou SMS informovaný o kladnom alebo zápornom vybavení  svojej žiadosti,
- v prípade kladnej odpovede je povinný člen prísť osobne na Rybársky dom v Šuranoch v úradných hodinách pre svoju žiadosť,
- následne je člen povinný dať si potvrdiť u pôvodnej organizácie všetky potrebné náležitosti k splneniu požiadaviek o prestup,
- odovzdať žiadosť o prestup osobne na Rybárskom dome v Šuranoch alebo poslať poštou. 

Zápisné:

 • deti                                                                               2,00 €
 • mládež od 15 do 18 rokov, študenti vysokých škôl            20,00 €
 • dospelí                                                                          100,00 €
 • prestupujúci člen z inej organizácie prispeje sumou 50 € na zarybnenie našich revírov.

 

Vzhľadom na vývoj cien násad Výbor MsO Šurany na svojom zasadnutí schválil zvýšenie cien povolení na rybolov a členskej známky na rok 2023 a to nasledovne:

Kategória:

Čl. známka

Povolenie na rybolov

Doplatok k zväzovemu povoleniu

Sumár ceny za miestne povolenie

Sumár ceny za zväzové povolenie

Dospelí

26 €

60 €

50 €

86 €

136 €

Ženy, starob. a inv. dôchod.,  dôchodci nad 70 rokov

26 €

46 €

50 €

72 €

122 €

Mládež do 18r.
študenti VŠ

17 €

46 €

50 €

63 €

113 €

Deti do 15 rokov miestna

1 €

14 €

-

15 € v hotovosti

Deti do 15 rokov zväzová

1 €

14 €

10 €

25 € v hotovosti

Pozor zmena!!!

Od budúceho roku už nebudeme distribuovať Spravodaj so šekom v tlačenej podobe. Spravodaj bude dostupný v pdf formáte na stránke www.srz-surany.sk. Ak platíte šekom, môžete si ho vyzdvihnúť na Rybárskom dome v úradných hodinách alebo vytlačiť z odkazu nižšie. Ak platíte IB nezabudnite do správy pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko a bydlisko platiaceho, aby nedošlo k zámene pri rovnakom mene. Ďakujeme za pochopenie.

Šek si môžete vytlačiť TU

Vybavenie Rybárskeho lístka:

Každý člen SRZ je povinný si vybaviť štátny rybársky lístok ročný alebo trojročný. Štátne rybárske lístky vydáva každý Mestský alebo Obecný úrad. Cena štátneho rybárskeho lístka:

 • týždenný 1,5
 • mesačný 3
 • ročný 7 €
 • trojročný 17 €

Vybavenie povolenky :

K vybaveniu povolenky je potrebné priniesť so sebou:

 • členskú legitimáciu člena SRZ s nalepenou fotografiou
 • bez nalepenej fotografie v členskej legitimácií Vám Povolenie na rybolov vydané nebude
 • platný ročný alebo trojročný štátny rybársky lístok na celý rok 2023
 • ústrižok poštovej poukážky o zaplatení príslušného poplatku podľa
  tabuľky, ak ste platili bankingom potvrdenie o platbe
 • v prípade platenia IB treba uviesť svoje meno a obec do správy pre prijímateľa, aby neprišlo k zámene pri zhodných menách
 • študenti potvrdenie o návšteve školy
 • invalidní dôchodcovia, ktorí nemajú dôchodkový vek potvrdenie o poberaní dôchodku
 • brigádnicky preukaz a poplatok za neodpracovanú brigádu (za stratu je pokuta 30 )

Úradné hodiny na Rybárskom dome v Šuranoch

 • Január – Apríl – Sobota od 8.00 do 12.00 hod.
 • Máj – Sobota od 9.00 do 11.00 hod.
 • Máj – 6. mája a 13.mája

Úradné hodiny v máji sa môžu meniť v závislosti od iných pracovných povinností. Bude to včas zverejnené na našej FB stránke. Dňa 11.3.2023 (VČS) a 8.4.2023 (biela sobota) sa povolenia vydávať nebudú. Povolenky sa začnú vydávať dňa 14. januára 2023.

Každý člen SRZ je povinný splniť si svoje členské povinnosti najneskôr do 31. marca 2023. Po tomto termíne musí zaplatiť pokutu vo výške 50 .

Veríme, že si svoje povinnosti splníte disciplinovane a v stanovených termínoch.

N E Z A B U D N I T E !!!

Riadne vyplnený a zosumarizovaný "Prehľad o úlovkoch za rok 2022" je treba odovzdať najneskôr do 15. januára 2023. Návod, ako správne vyplniť Prehľad o úlovkoch, nájdete na jeho prvých stranách .

Zmena zákona o rybárstve

Žiadame našich členov, aby si naštudovali nový zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a jeho vykonávaciu vyhlášku. Podľa tohto zákona sa na našich vodách okrem OR Úľany n. Žitavou, OR Šurany a VN Maňa chytá celoročne s druhovým hájením jednotlivých druhov rýb. Povoľuje sa lov na dierkach. Zrušil sa skorší lov kapra, preto privlastňovanie si rýb začne od 1.6. na všetkých revíroch. Zmena je aj v čase lovu, mierach rýb a zákaze denného lovu po privlastnení si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb. Zakazuje sa privlastnenie kapra nad 70 cm. Počet privlastnených hospodársky cenných rýb na povolenie sa znížil na 40 ks.

Povolenky detí:

Deti si budú môcť vybaviť Povolenie na rybolov na Rybárskom dome podobne ako dospelí od 14.1.2023. Musia mať ročný rybársky lístok, ktorý vydáva mestský alebo obecný úrad deťom do 15 rokov zadarmo, členský preukaz s nalepenou fotografiou a príslušnú sumu Povolenia na rybolov podľa tabuľky.
V prípade záujmu budú školenia organizované v Mojzesove, Mani a
Bánove, termíny budú ohlásené miestnym rozhlasom. Pri CVČ vznikol Krúžok mladých rybárov v Šuranoch a Krúžok mladých rybárov v Bánove. Kontaktné osoby Buršák a Poročák.

Hosťovacie povolenie :

Hosťovacie povolenie sa nalepuje do Povolenia na rybolov, preto ho musí mať každý člen pri sebe pri kúpe hosťovacieho povolenia. Hosťovacie povolenie na rybolov sa vydávaju len na revíri Štrkov. pri RD 3900, Tona 4060 a VN Maňa 5000

Naša organizácia vydáva hosťovacie povolenia :

Hosťovacie polovenie
Denné povolenie
20 €

Hosťovacie povolenky si môžete zakúpiť v Chovprodukte na Hledíkovej ulici v Šuranoch (tu je k dispozícii aj výmenné povolenie do Komjatíc pre našich členov. Rybár loviaci na výmenné povolenie je povinný dodržiavať miestny rybolovný poriadok a preukázať sa RS v Komjaticiach aj platným Povolením na rybolov na príslušný rok, aby bolo možné overiť si členstvo v MsO SRZ Šurany.

 

 

 
 

 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk