line decor
Príhovor... História... Predstavenstvo... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Administrátor

 siskin@pobox.sk

 
 
Optimal 1024 x 768

FireFox

Partneri :


 
 
 


 
 

REVÍRY

Miestny rybolovný poriadok platný od 1. januára 2018

Miestny rybolovný poriadok na rok 2018 sa vydáva na základe Vyhlášky MP-SR č. 238/2002 Z. z., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonom o rybárstve.

Č. revíru            Názov

1240           Materiálové jazero Lipová
1260           Materiálové jazero Mojzesovo - Černík
1270           Materiálové jazero Tehelňa Maňa
1410           Nitra č. 2
1940           Odstavné rameno Šurany
1960           Odstavné rameno  Úľany nad Žitavou
2710           Stará Žitava – stavidlo Hul – mlyn Dolný Ohaj
3440           Staré štrkovisko D. Ohaj – Kenderáš
3900           Štrkovisko pri Rybárskom dome
4060           Štrkovisko Tona Šurany
4160           Štrkovisko Veľký Kýr
5000           VN Maňa
5620           Žitava č. 3
4250           Záhoň - Bánov - Nové Zámky
1830           Podháj - Bánov - Nové Zámky
1500           Rameno - Bánov - Nové Zámky
1410 A        Mojzesovo pri cintoríne
1411           Stará Nitra č. 3

 • na všetkých revíroch platí všeobecný zákaz lovu od 15. marca do 1.júna 2018 okrem tečúcich vôd, kde je lov povolený celočne s druhovým hájením
 • lov kapra rybničného, vrátane ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej doby ochrany sa začína od 15. mája 2018 na všetkých revíroch okrem VN Maňa a na odstavnom ramene Šurany a tečúcich vodách.
 • na odstavnom ramene Šurany - revír č. 1940 je lov povolený od 15. júna 2018
 • na štrkovisku pri RD je vjazd automobilom na polostrovy zakázaný
 • na revíroch 2-1500 – Rameno Bánov, 2-1830 – Podháj Bánov a 2-4250 – Štrkovisko Záhoň je zákaz lovu v zmysle poriadku MsO SRZ Nové Zámky od 15.10. do 14.11 vrátane v danom roku.
 • na všetkých revíroch našej organizácie Vás žiadame, aby ste dodržiavali čistotu a poriadok na lovnom mieste a okolo neho.
 • v prípade potreby ďalších informácií 

      Kontakt:

0948 494 809 – Ing. Buršák - hospodár

0917 757 269 – Mgr. Bartovič – predseda    

V prípade potreby rybárskej stráže uverejňujeme čísla niektorých členov RS pre jednotlivé revíry:

Revír pôsobnosti RS Meno a priezvisko Kontakt
Predseda ryb. stráže Ľubomír Eiben 0908 094 759
Bánov - 4250, 1500, 1830 Ján Novák 0915 792 155
Dolný Ohaj - 2710, 3440 Branislav Ruženský 0905 741 493
Černík - Mojzesovo 1260, 1410 A, 1270 Jozef Čunderlík ml. 0915 878 048
Veľký Kýr - 4160 Pavol Baňár 0949 800 711
Veľký Kýr - 4160 Erik Kyšucký 0904 360 675
Šurany - 3900, 1940 Július Fülöp 0915 617 538
Šurany - 4060, 1940 Gabriel Horváth 0905 809 793
Šurany - 3900, 4060 Peter Zelenický 0911 219 866
VN Maňa - 5000 Róbert Stoklas 0905 668 629

 

Spôsob lovu v Prírodnej rezervácii Čierna voda (rameno Šurany)

Bezpodmienečne dodržiavať nariadenia chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy a to nasledovne:

 • je povolené loviť iba na strane od Šurian na pravej aj ľavej strane na strane od Úlian n.Žitavou je prísny zákaz vstupu
 • začiatok lovu na tomto území sa stanovuje od 15.6.2018
 • je prísne zakázané kladenie ohňov, lámanie a ničenie porastov
 • je zakázaný vjazd a parkovanie osobných automobilov v prírodnej rezervácii
 • dodržiavať čistotu a poriadok v celej prírodnej rezervácii
 • dodržiavať podmienky ochrany chráneného územia v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 • všetky priestupky budú posunuté na okresný úrad Životného prostredia v Nových Zámkoch

Spôsob lovu po jesennom zarybnení

Členská schôdza na svojom riadnom zasadnutí rozhodla, že lov rýb je zakázaný 14 dní po jesennom zarybnení s výnimkou lovu dravcov a s tým súvisiaci lov nástrahových rýb, ktoré sa môžu loviť iba na bič do 5 m , prípadne čereňov 1x1 m.

Na Štrkovisku pri RD na druhý deň po Prívlačových pretekoch začne lov pstruha dúhového a dravých rýb spôsobom na prívlač, iba na umelé nástrahy aj s pomocou sbirolína až do začiatku lovu kapra. Ostatné spôsoby lovu budú zakázané.

Zákaz lovu bude vyznačený na dodatkovej tabuli pod revírnou tabuľou na danom revíri.

Pozor zmena platnosti povolení na rybolov

Rozsah platnosti povolení bol upravený tak, že držiteľ povolení je oprávnený privlastniť si v jednom kalendárnom roku spolu maximálne 50 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo liena sliznatého. Privlastnením si 50.teho kusa niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia končí.

 
 

 

 

 

 

 

BlueBoard.cz  

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk